மூ மு. எண். 6521/ஆ5/2020  நாள்: 22.01.2021 


MADURAI

Non - Teaching Staff

Teaching Staff

Staff  Nurse

Mrs.N.Saravana selvi, DGNM , Nurse

Teaching Staff
1. Mrs.G.Bhavani, B.A., D.El.Ed., Mont.Trained                                      SGT-KG
2. Mrs.M.Nazreen, B.Sc.,B.Ed.,Mont.Trained                                          SGT-KG
3. Mrs.P.Pushpalatha,  M.A.,B.Ed., D.P.T.Ed., Mont.Trained              SGT-KG
4. Mrs.R.Shenbagadevi, B.A., B.Ed.,                                                          SGT-KG
5. Mrs.R.Muthu Mahalakshmi, M.A., Mont.                                            SGT-KG
6. Mrs.S.Renuka Devi, M.A., Mont.D.El.Ed.,                                           SGT-KG

0452 2600713 

22 A SBI Staff I Colony,
Bye Pass Road,
Madurai - 625016